kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Projekt „Mózg rządzi!” – kształcenie umiejętności uczenia się jako jednej z umiejętności kluczowych warunkujących powodzenie w przyszłym życiu społecznym i zawodowym”

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie realizuje projekt
„Mózg rządzi!” – kształcenie umiejętności uczenia się jako jednej z umiejętności kluczowych warunkujących powodzenie w przyszłym życiu społecznym i zawodowym
współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 75 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Okres realizacji projektu: 29.04.2022 – 28.04.2024

Główny cel projektu: opracowanie programu systemowego wprowadzenia metod i strategii efektywnego uczenia się dzieci w szkole podstawowej poprzez poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej szkoły, a także rozwój kadry nauczycieli szkoły w obszarze doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie: metod i technik efektywnego uczenia się dzieci.

Zakładane efekty projektu:

  • lepsze dostosowanie edukacji szkolnej do aktualnych potrzeb ekonomicznych i społecznych przez doskonalenie u uczniów umiejętności uczenia się,
  • wzmocnienie przedsiębiorczości i kreatywności uczniów,
  • rozwijanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla uczniów i ich rodziców pod kątem budowania samodzielności, odpowiedzialności i wytrwałości w procesie uczenia się,
  • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli jako kierujących procesem uczenia się.

Primary School Bolesław Chrobry in Lublin is implementing the project

„The brain rules!” – developing the ability to learn as one of the key skills for success in future social and professional life

co-financed by the EEA financial mechanism for 2014-2021 and the state budget.

Project implementation period: April 29, 2022 – April 28, 2024

Project „Brain rules!” benefits from a grant of EUR 75,000 received from Iceland, Liechtenstein and Norway within the EEA Funds.

The main goal of the project is to: develop a system program for introducing methods and strategies for effective learning of children in a primary school by improving the quality and adjusting the educational offer of the school, as well as developing the school’s staff in the area of ​​improving teachers’ professional competences in the field of: methods and techniques of effective children’s learning.

Expected effects of the project:

  • better adaptation of school education to the current economic and social needs by improving students’ learning skills,
  • strengthening the entrepreneurship and creativity of students,
  • developing psychological and pedagogical support for students and their parents in terms of building independence, responsibility and perseverance in the learning process,
  • development of teachers’ professional competences as leaders of the learning process.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

PROGRAM SYSTEMOWEGO WPROWADZANIA METOD I STRATEGII UCZENIA SIĘ

AKTUALNOŚCI

Mapy mentalne sporządzone przez uczniów klasy 5c. [gallery...

Czytaj więcej

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego

ul. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin

785 885 300
chrobry@sfera.lublin.pl

Menager Projektu

Maria Chaciołka

 

maria.chaciolka@sfera.lublin.pl

Asystentka Biura Zarządu

Berta Stępkowska

 

785 885 301
 sfera@sfera.lublin.pl

SP Chrobry

Misja szkoły

Sukcesy

Nauczyciele

Projekty

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
785 885 300